WNIOSEK o objęcie dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
7 listopada 2014
Pokaż wszystko

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

– kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny.


 UCZESTNICY TERAPII

 • Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego nie później jednak niż do 8 roku życia, na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 • Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i na okres wskazany w opinii .
 •  Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne i nieodpłatne.

 ORGANIZACJA TERAPII

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie
  z dzieckiem i jego rodziną.
 3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 4. Istnieje możlwość realizacji WWR w kilku placówkach, które w wyniku porozumienia będą prowadzić terapię. 

 CELE TERAPII

 1. Pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 2. Pomoc rodzinie w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka.
 3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
 4. Pomoc rodzicom w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej na nie reakcji.
 5. Zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w nauce szkolnej.

ZESPÓŁ DS. WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:

 1. Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci powołuje Dyrektor
 2. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor  lub powołany przez niego nauczyciel/pracownik poradni.

 TERAPEUCI – CZŁONKOWIE ZESPOŁU

 1. W skład Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 2. psycholog;
 3. logopeda;
 4. rehabilitant;
 5. inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

ZADANIA ZESPOŁU

 1. Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
 2. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
 3. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

FORMY TERAPII

 1. W ramach pracy  Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci  stosowane są następujące formy terapii:
 1. porady;
 2. konsultacje;
 3. instruktaże;
 4. indywidualne i/lub grupowe zajęcia z dziećmi;
 5. spotkania z rodzicami.

DOKUMENTACJA ZESPOŁU DS. WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:

1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 1. W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:
  – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
  – dziennik oddziaływań wspomagających rozwój lub inny dokument potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem (realizacja indywidualnego programu);
  – karty obserwacji lub inny dokument ukazujący przebieg rozwoju dziecka (skuteczność podjętych oddziaływań).
 2. W skład dokumentacji pracy z rodziną dziecka wchodzi:
  – plan współpracy z rodzicami dziecka.
 3. W skład dokumentacji Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzi:
  – procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w PORADNI
  – harmonogram organizacji pracy zespołu (częstotliwość, konsultacje).

 

afisz_zapisy

Comments are closed.