Dyżury na kolejne dni
31 marca 2020
Pani Ilona Stępień uzyskała tytuł Terapeuty metody FITS
28 września 2020
Pokaż wszystko

Wracamy do pracy w trybie stacjonarnym od 1 czerwca

Wracamy do pracy w trybie stacjonarnym od 1 czerwca,
Zapraszamy na WWR w Poradni i na terapię prywatną,
WWR w Poradni od czerwca na organizujemy na podstawie decyzji rodziców i opiekunów,
istnieje możliwość dalszej pracy z dzieckiem na odległość
W związku z sytuacją na podstawie zarządzenia dyrektora Poradni
wprowadzamy dodatkowe procedury sprzątania i dezynfekcji

PROCEDURA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI GABINETÓW
ORAZ POMIESZCZEŃ PORADNI COGITO

Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczenia, należy do obowiązków pracowników PORADNI.

 CEL :

 • Zapobieganie zakażeniom drogą kontaktową ,
 • Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń ,
 • Ujednolicenie zasad postępowania oraz podniesienie jakości wykonywanych czynności.

 ZASADY, KTÓRE POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE :

 1. Sprzątanie gabinetu odbywa się codziennie po zakończonej pracy, w czasie przerw między pacjentami przez osobę wyznaczoną przez DYREKCJE.
 2. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej, w czasie sprzątania nie nosić biżuterii.
 3. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych przygotowywać w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją.
 4. Osoby przygotowujące roztwory powinny stosować sprzęt ochrony osobistej.
 5. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
 6. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach , w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.
 7. Sprzątać należy zawsze na mokro , do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu ( zgodnie z zaleceniem producenta ) Zawsze należy wlewać preparat do wody , nigdy odwrotnie.
 8. Przerwa miedzy pacjentami w gabinecie jest 15 minutowa z przeznaczeniem na dezynfekcję.
 9. Pacjenci i opiekunowie przychodzą na terapię w wyznaczonym czasie przed zajęciami.
 10.  Po wejściu do Poradni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 11.  Terapeuci dezynfekują ręce przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu, pracują stosując sprzęt ochrony osobistej.
 12. Na terenie Poradni są usunięte pluszaki, wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. Dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 13.  Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. Obowiązuje też zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.
 14.  Zgodnie z zaleceniami Sanepidu wskazuje też na to, że do Poradni mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

Dyrektor Poradni
Michał Bartoń

Komentarze są wyłączone.