COGITO Siedlce

S T A T U T

NIEPUBLICZNEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
COGITO
w Siedlcach
ul. Wojska Polskiego 58

(Tekst ujednolicony – Stan prawny na 22.12.2017 r.)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Tekst jednolity (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. nr 13 poz.109),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania(Dz. U. nr13 poz. 114),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Poradnia nosi nazwę: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna COGITO w Siedlcach.

§ 2. Siedzibą Poradni jest lokal znajdujący się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 58 w Siedlcach.
§ 3. Organem prowadzącym Poradnię, zwaną dalej osobą prowadzącą jest osoba fizyczna:

Anna Siekierka zamieszkała w Siedlcach ul. Skrzyneckiego 57

Michał Bartoń zamieszkały w Siedlcach ul. Zielna 47

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

§ 5. Z usług Poradni mogą korzystać: 1. Dzieci, młodzież i dorośli. 2. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice, opiekunowie prawni otoczenie osób niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie. 3. Przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.

§ 6. Korzystanie z usług Poradni

 1. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i odpłatne.
 2. W Poradni nie obowiązuje rejonizacja.
 3. Osoba korzystająca z usług może z nich w każdej chwili zrezygnować, bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
 4. Osoba korzystająca z usług, a będąca niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem/opiekunem prawnym.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi.
 6. Poradnia może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z organem prowadzącym placówkę.

§ 7. Poradnia używa pieczęci:

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
COGITO
ul. Wojska Polskiego 58
08-110 Siedlce

Rozdział 2

CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

§ 8. Poradnia może realizować następujące zadania:

 1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby intelektualne, emocjonalne, zdrowotne i społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Ustala przyczyny trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych.
 3. Prowadzi specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Pomaga uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.
 5. Inicjuje, realizuje i wspiera nowoczesne działania profilaktyczne i prozdrowotne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegające agresji, demoralizacji i uzależnieniom.
 6. Propaguje profesjonalne metody wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Wspomaga nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
 8. Upowszechnia wiedzę specjalistyczną, pedagogiczną, prozdrowotną i logopedyczną.
 9. Prowadzi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działania służące integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie.
 10. Współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami publicznymi, niepublicznymi, prywatnymi, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami oraz mediami.
 11. Prowadzi działalność promocyjną.
 12. Organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe; stacjonarne i wyjazdowe.
 13. Wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny.

§ 9. Poradnia może realizować zadania poprzez:

 1. Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
 2. Zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, integracji sensorycznej
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne.
 4. Terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne; grupy wsparcia.
 5. Warsztaty aktywizujące do wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz zajęcia przygotowujące do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.
 6. Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 8. Porady, konsultacje i instruktaże.
 9. Opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych.
 10. Udział w konferencjach, naradach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami statutowymi.
 11. Zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia.
 12. Poradnictwo psychopedagogiczne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

§ 10. Formy realizacji:

 1. Zajęcia wymienione w § 8 pkt. 2 mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo, a zajęcia wymienione w pkt. 3,5,6 tylko grupowo.
 2. Liczba uczestników zajęć grupowych zależy od poruszanej problematyki oraz specyfiki i rodzaju zajęć; są realizowane w grupach 5- 7 osobowych lub w małych grupach 2-4 osobowych.
 3. Zajęcia mogą być prowadzone także całymi grupami wychowawczymi, zespołami nauczycielskimi, radami pedagogicznymi, radami rodziców.

§ 11. Opinie wydawane przez Poradnię

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 2. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 4. udzielenia opinii o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki.
 5. trudności szkolne

2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców dziecka.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza

§ 12.
1. W poradni działa zespół opiniujący:

 1. o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia,
 2. kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzebie nauczania indywidualnego.

 2. Zespół opiniujący powołuje Dyrektor Poradni. Członkowie zespołu opiniującego zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.

Rozdział 3

KOMPETENCJE ORAZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PORADNI

§ 13. Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Do kompetencji i obowiązków Dyrektora Poradni należy:
  1.  kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem,
  4.  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni.

§ 14. W wykonywaniu swoich działań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, której jest przewodniczącym. W Poradni może być zatrudniony Dyrektor administracyjny.

§ 15. Rada Pedagogiczna:
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, instruktor terapii, fizjoterapeuta, rehabilitant (oraz zatrudnieni aktualnie pracownicy pedagogiczni).
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. opiniowanie organizacji pracy Poradni,
 2. podejmowanie uchwał w zakresie innowacji i eksperymentów diagnostycznych i terapeutycznych,
 3. ustalanie regulaminu swojej działalności.

3. Pracownicy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro klientów Poradni: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych zatrudnionych w Poradni.

§ 16. Sytuacje sporne pomiędzy współpracownikami oraz pomiędzy współpracownikami a osobami korzystającymi z usług Poradni rozwiązuje Dyrektor Poradni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4

PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY PORADNI

§ 17. Formy zatrudnienia

 1. Poradnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź na zlecenie lub/i współpracuje z psychologami, pedagogami, logopedami, instruktorami terapii, wolontariuszami.
 2. Poradnia może również, poza pracownikami pedagogicznymi, współpracować z lekarzami – konsultantami, rehabilitantami,
 3. doradcami zawodowymi.
 4. Poradnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź na zlecenie pracowników niepedagogicznych administracji i obsługi.
 5. Ich pracę i obowiązki regulują odpowiednie przepisy dla formy zatrudnienia i współpracy.

§ 18. Do zadań pracowników pedagogicznych Poradni należy w szczególności:

 1. diagnoza,
 2. terapia,
 3. wczesne wspomaganie rozwoju,
 4. doradztwo i poradnictwo,
 5. działalność profilaktyczna, edukacyjna i prozdrowotna.

Rozdział 5

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 19.

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku.
 2. Poradnia jest czynna 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 20.00.
 3. W wyjątkowych sytuacjach i indywidualnie ustalonych terminach, pracownicy Poradni mogą wykonywać powierzone im obowiązki również w dni wolne od pracy.
 4. W poradni nie ma rejonizacji.

§ 20. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe w Poradni oraz w środowisku klientów Poradni: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 21. Dokumentacja Poradni
1. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Księga przyjęć.
 2. Skorowidz alfabetyczny przyjętych klientów Poradni.
 3. Dokumentacja badań.
 4. Dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni.
 5. Akta osobowe pracowników.
 6. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

2. W razie likwidacji Poradni dokumentacja zostanie zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 6

ZASADY WSPÓŁPRACY PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

§ 22. W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi Poradniami i instytucjami oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz młodzieży, a także ich rodzicom, dorosłym, w tym innymi placówkami, służby zdrowia, pomocy społecznej, Policją, sądami.

Rozdział 7

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PORADNI

§ 23.

 1. Poradnia jest jednostką samofinansującą i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów
 2. Poradnia uzyskuje środki na prowadzenie działalności poprzez:
  1. Opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług,
  2. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego,
  3. Darowizny
  4. Dotacje, subwencje
  5. Realizowanie autorskich programów, projektów (np. realizowanych z funduszy EFS, itp.)

 Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę właścicieli Poradni.

§ 25. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Siedlce.